روز هشتم عملیات محرومیت زدایی(آخرین روز)        روز هشتم عملیات محرومیت زدایی(آخرین روز)
روز هفتم عملیات محرومیت زدایی        روز هفتم عملیات محرومیت زدایی
روز ششم عملیات محرومیت زدایی        روز ششم عملیات محرومیت زدایی
روز پنجم عملیات محرومیت زدایی        روز پنجم عملیات محرومیت زدایی